ZARZĄD

SKŁAD OSOBOWY ZARZĄDU SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ IM. JANA ZAMOYSKIEGO W ZAMOŚCIU

Aktualny skład Zarządu:

1. Kapłon Małgorzata – Prezes Zarządu

2. Szkałuba Jacek – Z-ca Prezesa Zarządu

3. Kowal Krystyna – Pełnomocnik Zarządu

 

Zarząd w strukturze organizacyjnej Spółdzielni jest organem wykonawczym, może być jedno lub wieloosobowy, wybierany przez Radę Nadzorczą lub Walne Zgromadzenie, w zależności od postanowień statutowych.

Kieruje działalnością Spółdzielni i reprezentuje ją na zewnątrz, posiada uprawnienia do podejmowania wszelkich decyzji dotyczących Spółdzielni, o ile Prawo spółdzielcze lub statut nie zastrzegają tych decyzji dla innych organów.