RADA NADZORCZA

Skład osobowy Rady Nadzorczej wybranej na Walnym Zgromadzeniu w dniach 27, 28, 29, 30 czerwca, 01, 04, 05 lipca 2022 r. przedstawia się następująco:

1. Agnieszka Wołoch – Przewodnicząca Rady Nadzorczej.

2. Antoni Wrotniak – Zastępca Przewodniczącej.

3. Elżbieta Lisiecka-Mazur – Sekretarz.

Członkowie:

4. Jolanta Pietrzyk – Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej.

5. Piotr Boratyn.

6. Jarosław Misztal.

7. Mieczysław Rogucki.

 

Rada Nadzorcza w strukturze organów zajmuje szczególne miejsce. Z jednej strony Rada Nadzorcza i jej członkowie ponoszą osobistą odpowiedzialność za skutki swoich decyzji. Z drugiej strony Rada Nadzorcza i jej członkowie podejmują decyzje o ogromnym znaczeniu dla sprawności i efektywności działania Spółdzielni, a także rodzące skutki prawne w stosunku do członków Spółdzielni.

Podejmowane decyzje wymagają znacznej wiedzy fachowej z zakresu prawa i organizacji, ekonomiki i finansów, a także wiedzy technicznej. Mamy również do czynienia z kadencyjnością wypełniania mandatu członka Rady Nadzorczej, co objawia się częstą wymienialnością składu osobowego tego organu.

Rada Nadzorcza jest organem powołanym do pełnienia określonych funkcji, przewidzianych prawem spółdzielczym, przede wszystkim do sprawowania funkcji:

kontroli i nadzoru nad działalnością Spółdzielni. Ocena legalności, rzetelności i gospodarności należy do najważniejszych obowiązków tego organu.

normatywnej. Statut Spółdzielni, uchwalony przez Walne Zgromadzenie w sposób ogólny ustala zasady działalności Spółdzielni, dlatego też każda Spółdzielnia, powinna opracować własny system wewnętrznych aktów normatywnych. Rolę tę spełniają regulaminy, które zgodnie z kompetencjami określonymi w Statucie Spółdzielni są uchwalane przez Radę Nadzorczą.

zarządzającej. Do tej działalność Rady Nadzorczej Spółdzielni jako podmiotu gospodarczego, należy zaliczyć uchwalanie planów gospodarczo-finansowych, zatwierdzanie struktury organizacyjnej Spółdzielni, decydowanie o nabywaniu przez Spółdzielnię nieruchomości i zakładów oraz o obciążaniu nieruchomości.

reprezentacyjnej. Podejmowanie czynności prawnych między Spółdzielnią a członkami Zarządu.