O SPÓŁDZIELNI

Spółdzielnia Mieszkaniowa im. Jana Zamoyskiego w Zamościu.

Spółdzielnia Mieszkaniowa im. Jana Zamoyskiego w Zamościu powstała 16 lipca 1981 roku.  W dniu 8 października 1981 roku została wpisana do rejestru w Sądzie Rejonowym w Zamościu. Aktualnie Spółdzielnia posiada w swoich zasobach 94 budynki mieszkalne, w których znajduje się 3 698 lokali mieszkalnych o łącznej powierzchni użytkowej 213 043,13 m², 12 budynków użytkowych, 541 garaży. Spółdzielnia zarządza zasobami o łącznej powierzchni użytkowej 232 378,96 m². Na ogólną liczbę 3 698 lokali mieszkalnych przypada; 158 lokali ze spółdzielczym lokatorskim prawem do lokalu, 1 390 lokali mieszkalnych ze spółdzielczym własnościowym prawem do lokalu, 2 115 z prawem własności odrębnej, 13 lokali bez tytułu prawnego oraz 22 lokale spełniające warunki lokali socjalnych.(stan na 31.12.2020 r.) Spółdzielnia  posiada w swoim zarządzaniu 53,34 ha gruntów  z uregulowanym stanem prawnym.

Ponadto Spółdzielnia zarządza jedną wspólnotą mieszkaniową w której znajduje się 24 lokale mieszkalne oraz 6 lokali użytkowych (Wspólnota Mieszkaniowa Jana Pawła II 7 i 7A), oraz administruje Spółdzielnią Mieszkaniową „Powszechny Dom” zlokalizowaną w Zamościu przy ul Polnej 11B z 55 lokalami mieszkalnymi i 1 lokalem użytkowym.

Spółdzielnia Mieszkaniowa im. Jana Zamoyskiego w Zamościu zrealizowała jedyną w kraju „jednostkę modelową” z programu rządowego PR-5. Przygotowywano w ramach prac badawczo-rozwojowych wzorcowe rozwiązania osiedli z zastosowaniem nowych materiałów i technologii, które miały umożliwić wydatne podniesienie efektywności technicznej i ekonomicznej budownictwa, przy stopniowej poprawie walorów użytkowych mieszkań. W ramach tego programu przewidziano zaprojektowanie i eksperymentalną realizację czterech zespołów zabudowy wielorodzinnej oraz dwóch jednorodzinnej intensywnej zabudowy szeregowej. Planowano zrealizować:  1.-  „Nowe Miasto II”  w Zamościu, 2. – „Stella”      w Tychach, 3. – „Białołęka Dworska” w Warszawie, 4.-„Chełmońskiego” w  Krakowie. Gwałtowne załamanie się gospodarki      w latach 1979 – 1981 spowodowało, że w całości zrealizowano tylko planowaną jednostkę modelową w Zamościu, zaniechano realizacji pozostałych. Jednostka modelowa w Zamościu obejmuje osiedla, w kolejności realizacji: pomarańczowe, niebieskie, zielone przy ul. Hetmana Jana Zamoyskiego i brązowe, żółte, fioletowe przy ul. Prym. Stefana Wyszyńskiego. Zrealizowano 51 budynków mieszkalnych o 1 751 mieszkaniach i 108 871 m² powierzchni użytkowej, 6 świetlic osiedlowych, 3 pawilony handlowo-usługowe, 2 szkoły podstawowe, 2 przedszkola. Do obsługi modelowej jednostki zrealizowano budynek Zakładu Remontowo-Konserwacyjnego o powierzchni 2 426 m², budynek siedziby Spółdzielni o powierzchni 2 460 m² oraz Osiedlowy Dom Kultury „Okrąglak” o powierzchni 500 m².

Do najważniejszych rozwiązań organizacyjnych, technicznych i funkcjonalnych systemu PR-5 można zaliczyć:

  • wyłączenie   z   kategorii   mieszkania   pokoju   dziennego   –   w  obowiązującym w   tym   czasie  systemie bezwzględnego przestrzegania norm zaludnienia wyłączenie pokoju dziennego z kategorii lokalu pozwalało przydzielać mieszkania o jedną kategorię większe – odstąpiono od tej zasady,
  • realizację mieszkań „wielopokoleniowych”,
  • odstąpienie   od   normatywów   obowiązujących   przy   realizacji   powierzchni   handlowo-usługowej i  miejsc postojowych,
  • realizację  budynków  specjalnych  o  niskiej  zabudowie dla  osób  o  ograniczonej sprawności  fizycznej,
  • realizację   kanałów   zbiorczych  –  pełne  uzbrojenie  osiedla  wprowadzono  do przełazowych  kanałów  zbiorczych  z wyłączeniem sieci sanitarnych i deszczowych.
    92 budynki mieszkalne zrealizowano w latach 1976-2008 w technologii wielkiej płyty WK-70.

Sukcesywnie w latach 2007 -2020 dokonywano termomodernizacji budynków mieszkalnych. Obecnie Spółdzielnia posiada w swoich zasobach 67 docieplonych budynków mieszkalnych. 24 budynki w zasobach Spółdzielni wyposażone są w kolektory słoneczne służące do podgrzewu ciepłej wody użytkowej.

Wszystkie nasze mieszkania wyposażone są w elektroniczne wodomierze zimnej i ciepłej wody z odczytem radiowym. W trzech budynkach mieszkalnych zamontowane są indywidualne ciepłomierze a w 46 budynkach elektroniczne podzielniki ciepła z radiowym odczytem. Stolarka okienna została wymieniona w 99 % mieszkań.

Działania podejmowane w zakresie termomodernizacji budynków mieszkalnych wpływają na zmniejszenie zużycia energii cieplnej oraz z ograniczeniem emisji zanieczyszczeń powietrza.

W okresie ostatnich 10 lat zużycie energii cieplnej uległo zmniejszeniu z 126.907 GJ w 2010 roku do 78.669 GJ w 2020 roku.

Spółdzielnia prowadzi działalność społeczną i kulturalno-oświatową na bazie Osiedlowego Domu Kultury „Okrąglak” i 2 świetlic osiedlowych. Działalność ta prowadzona jest we współpracy z Młodzieżowym Domem Kultury w Zamościu, Towarzystwem Przyjaciół Dzieci, Książnicą  Zamojską, Stowarzyszeniem „Otwarte Serca”, Zamojskim Centrum Wolontariatu, Zamojskim Forum Inicjatyw Społecznych, Stowarzyszeniem „Drukarnia Wyobraźni”, Stowarzyszeniem „Ars Avanti”. Ponadto Spółdzielnia prowadzi: Zamojską Galerię Młodych „OKRĄGLAK”, Koło Plastyczne, Pracownię fotograficzną „NEGATYW”, Klub Seniora, Klub Honorowych Dawców Krwi, Modelarnię, Teatrzyk Dziecięcy, Biuro Informacji Obywatelskiej. Od lat niesłabnącym zainteresowaniem cieszą się zajęcia plastyczne. Ich uczestnicy zdobywają nagrody i medale w ogólnopolskich i międzynarodowych konkursach. W nagrodę za swoje prace konkursowe uczestniczyli między innymi: w międzynarodowym plenerze malarskim w Hong Kongu, warsztatach plastycznych w Portugalii i Petersburgu.

Spółdzielnia w 2011, 2012, 2019 oraz 2021 roku zdobyła tytuł „Dobra Spółdzielnia” w rankingu organizowanym przez Redakcję Strefy Gospodarki Gazety Prawnej. W 2011 roku Polskie Towarzystwo Mieszkaniowe w Lublinie w konkursie „DOM 2011” przyznało Spółdzielni nagrodę specjalną w kategorii remonty „KRYSZTAŁOWĄ CEGŁĘ” za realizację „Inwestycji Przyjaznej Środowisku z Wykorzystaniem Alternatywnych Źródeł Energii”. W 2012  roku Prezydent Miasta Zamość nadał Spółdzielni tytuł „SPONSORA KULTURY ZAMOŚCIA 2012” za działalność na rzecz tworzenia materialnych warunków do rozwoju kultury      w 2012 roku, wręczając jednoczenie statuetkę założyciela Miasta Zamość Kanclerza Jana Zamoyskiego. W 2011 roku z okazji 30 Lecia Spółdzielni, Krajowa Rada Spółdzielcza nadała jej odznakę „ZA ZASŁUGI DLA SPÓŁDZIELCZOŚCI”, a Wojewoda Lubelska odznaczyła Spółdzielnię „MEDALEM WOJEWODY LUBELSKIEGO”.

W 2015 roku Spółdzielnia w Konkursie „INWESTYCJA ROKU” zorganizowanym przez Krajową Izbę Gospodarki Nieruchomościami Spółdzielnia zdobyła I miejsce w kategorii „Inwestycja mieszkaniowa – nowe technologie” za modernizację osiedla NM III.

W latach 2016 – 2017 Spółdzielnia pozyskała Białe Certyfikaty wydane przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki. Certyfikaty te zostały sprzedane na Towarowej Giełdzie Energii. Spółdzielnia ze sprzedaży świadectw efektywności energetycznej uzyskała przychód w wysokości 1.301.238 zł. W 2020 roku Spółdzielnia pozyskała kolejne Białe Certyfikaty które zostaną sprzedane w 2021 roku.

Zamość, 31 marca 2021 roku

 

Członek Zarządu           Zastępca Prezesa             Prezes Zarządu

        Alina Zielińska                 Jacek Szkałuba          Małgorzata Kapłon