Dane spółdzielni

 Spółdzielnia Mieszkaniowa im. Jana Zamoyskiego w Zamościu.

Spółdzielnia Mieszkaniowa im. Jana Zamoyskiego w Zamościu powstała 16 lipca 1981 roku.  W dniu 8 października 1981 roku została wpisana do rejestru w Sądzie Rejonowym w Zamościu. Aktualnie Spółdzielnia posiada w swoich zasobach 94 budynki mieszkalne, w których znajduje się 3 698 lokali mieszkalnych o łącznej powierzchni użytkowej 213 043,13 m², 12 budynków użytkowych, 541 garaży. Spółdzielnia zarządza zasobami o łącznej powierzchni użytkowej 232 378,96 m². Na ogólną liczbę 3 698 lokali mieszkalnych przypada; 316 lokali ze spółdzielczym lokatorskim prawem do lokalu, 1 468 lokali mieszkalnych ze spółdzielczym własnościowym prawem do lokalu, 1 890 z prawem własności odrębnej oraz 24 lokali spełniających warunki lokali socjalnych. Spółdzielnia  posiada w swoim zarządzaniu 53,34 ha gruntów  z uregulowanym stanem prawnym, co daje średnią 0,57 ha na jeden blok mieszkalny.

Spółdzielnia Mieszkaniowa im. Jana Zamoyskiego w Zamościu zrealizowała jedyną w kraju „jednostkę modelową”                     z programu rządowego PR-5. Przygotowywano w ramach prac badawczo-rozwojowych wzorcowe rozwiązania osiedli z zastosowaniem nowych materiałów i technologii, które miały umożliwić wydatne podniesienie efektywności technicznej           i ekonomicznej budownictwa, przy stopniowej poprawie walorów użytkowych mieszkań. W ramach tego programu przewidziano zaprojektowanie i eksperymentalną realizację czterech zespołów zabudowy wielorodzinnej oraz dwóch jednorodzinnej intensywnej zabudowy szeregowej. Planowano zrealizować:  1.-  „Nowe Miasto II”  w Zamościu, 2. – „Stella”      w Tychach, 3. – „Białołęka Dworska” w Warszawie, 4.-„Chełmońskiego” w  Krakowie. Gwałtowne załamanie się gospodarki      w latach 1979 – 1981 spowodowało, że w całości zrealizowano tylko planowaną jednostkę modelową w Zamościu, zaniechano realizacji pozostałych. Jednostka modelowa w Zamościu obejmuje osiedla, w kolejności realizacji: pomarańczowe, niebieskie, zielone, brązowe, żółte, fioletowe. Zrealizowano 51 budynków mieszkalnych o 1 751 mieszkaniach i 108 871 m² powierzchni użytkowej, 6 świetlic osiedlowych, 3 pawilony handlowo-usługowe, 2 szkoły podstawowe, 2 przedszkola. Do obsługi modelowej jednostki zrealizowano budynek Zakładu Remontowo-Konserwacyjnego o powierzchni 2 426 m², budynek siedziby Spółdzielni o powierzchni 2 460 m² oraz Osiedlowy Dom Kultury „Okrąglak” o powierzchni 500 m².

Do najważniejszych rozwiązań organizacyjnych, technicznych i funkcjonalnych systemu PR-5 można zaliczyć:

– wyłączenie   z   kategorii   mieszkania   pokoju   dziennego   –   w  obowiązującym w   tym   czasie  systemie bezwzględnego przestrzegania norm zaludnienia wyłączenie pokoju dziennego z kategorii lokalu pozwalało przydzielać mieszkania o jedną kategorię większe – odstąpiono od tej zasady,

– realizacji mieszkań „wielopokoleniowych”,

– odstąpienie   od   normatywów   obowiązujących   przy   realizacji   powierzchni   handlowo-usługowej i  miejsc postojowych,

– realizacji  budynków  specjalnych  o  niskiej  zabudowie dla  osób  o  ograniczonej sprawności  fizycznej,

– realizacja   kanałów   zbiorczych  –  pełne  uzbrojenie  osiedla  wprowadzono  do przełazowych  kanałów  zbiorczych              z wyłączeniem sieci sanitarnych i deszczowych.

– 92 budynki mieszkalne zrealizowano w latach 1976-2008 w technologii wielkiej płyty WK-70.

Rada Nadzorcza Spółdzielni 31.01.2008 roku podjęła  Uchwałę Nr 2/2008  dot. „Kompleksowej termomodernizacji budynków…” z jednoczesnym rozszerzeniem zakresu rzeczowego o modernizację sieci ciepłowniczej i wymiennikowni, ocieplenie ścian i stropów z utylizacją azbestu, wymianę okien i drzwi w korytarzach oraz montaż kolektorów słonecznych do podgrzewania wody użytkowej.

Realizując Uchwałę Rady Nadzorczej Spółdzielnia w 2010 roku do 21 budynków doprowadziła wysokie parametry sieci ciepłowniczej o długości 3 066 mb rurami preizolowanymi, w których zamontowano indywidualne dwufunkcyjne węzły cieplne współpracujące z kolektorami słonecznymi. Łącznie w Spółdzielni zamontowano kolektory słoneczne  na 24 budynkach (25,5 % zasobów, w ilości 1 175 kolektorów o łącznej powierzchni 2 513,60 m². Produkują one ok 3800 GJ energii cieplnej w ciągu roku. Instalacja solarna obejmuje 1 196 lokali mieszkalnych (32,34 %) o łącznej powierzchni użytkowej 63 214,88 m² (29,67 % zasobów).

Do chwili obecnej Spółdzielnia przeprowadziła termomodernizację 26 budynków ujętych w Uchwale Rady Nadzorczej              z 31.01.2008 ocieplonych wcześniej wełną mineralną pokrytą azbestem oraz dodatkowo 28 innych budynków nie spełniających aktualnie obowiązującej normy cieplnej. Łącznie od 2010 roku przeprowadzono termomodernizację 54 budynków mieszkalnych, w których znajduje się 2 113 lokali mieszkalnych (56,38 % zasobów).

Wszystkie nasze mieszkania wyposażone są w elektroniczne wodomierze zimnej i ciepłej wody z odczytem radiowym.             W trzech budynkach mieszkalnych zamontowane są indywidualne ciepłomierze a w 38 budynkach elektroniczne podzielniki ciepła z radiowym odczytem (41,75 % zasobów). Stolarka okienna została wymieniona w 97 % mieszkań.

Działania powyższe wpłynęły na zmniejszenie zużycia energii cieplnej co za tym idzie zmniejszenie kosztów ogrzewania          o 8 854 053,00 zł w ciągu ostatnich 6 sezonów grzewczych przy jednoczesnym 32 % wzroście cen w tym okresie za energię cieplną.

Niezależnie od korzyści materialnych powyższe działania wpłynęły – według wyliczeń przy opracowywaniu poszerzanego planu termomodernizacji – na zmniejszenie zanieczyszczenia powietrza o następujące wielkości:

– dwutlenku węgla                 783,975 Mg/rok,

– tlenku azotu                            0,588 Mg/rok,

– tlenku węgla                          17,639 Mg/rok,

– dwutlenku siarki                       5,02  Mg/rok,

– pyłu                                          5,645 Mg/rok.

Realizując powyższe zadania Spółdzielnia korzystała z kredytów termomodernizacyjnych. Na prace inwestycyjne związane    z termomodernizacją Spółdzielnia uzyskała premię termomodernizacyjną w wysokości 2 147 541,00 zł, natomiast do prac związanych z wykonaniem nowej sieci ciepłowniczej, indywidualnych wymiennikowni i montażem instalacji solarnych Spółdzielnia otrzymała dotację w wysokości ok. 5 930 000,00 zł. od Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Fundacji „Ekofundusz”.

Spółdzielnia prowadzi działalność społeczną i kulturalno-oświatową na bazie Osiedlowego Domu Kultury „Okrąglak” i 2 świetlic osiedlowych. Działalność ta prowadzona jest we współpracy z Młodzieżowym Domem Kultury w Zamościu, Towarzystwem Przyjaciół Dzieci, Książnicą  Zamojską, Stowarzyszeniem „Otwarte Serca”, Zamojskim Centrum Wolontariatu, Zamojskim Forum Inicjatyw Społecznych, Stowarzyszeniem „Drukarnia Wyobraźni”, Stowarzyszeniem „Ars Avanti”. Ponadto Spółdzielnia prowadzi: Zamojską Galerię Młodych „OKRĄGLAK”, Koło Plastyczne, Pracownię fotograficzną „NEGATYW”, Klub Seniora, Klub Honorowych Dawców Krwi, Modelarnię, Teatrzyk Dziecięcy, Biuro Informacji Obywatelskiej. Od lat niesłabnącym zainteresowaniem cieszą się zajęcia plastyczne. Ich uczestnicy zdobywają nagrody i medale w ogólnopolskich                             i międzynarodowych konkursach. W nagrodę za swoje prace konkursowe uczestniczyli między innymi: w międzynarodowym plenerze malarskim w Hong Kongu, warsztatach plastycznych w Portugalii i Petersburgu.

Spółdzielnia w 2011 i 2012 roku zdobyła III miejsce w programie „Dobra Spółdzielnia” na najlepszą spółdzielnię mieszkaniową województwa lubelskiego. W 2011 roku Polskie Towarzystwo Mieszkaniowe w Lublinie w konkursie „DOM 2011” przyznało Spółdzielni nagrodę specjalną w kategorii remonty „KRYSZTAŁOWĄ CEGŁĘ” za realizację „Inwestycji Przyjaznej Środowisku z Wykorzystaniem Alternatywnych Źródeł Energii”. W 2012  roku Prezydent Miasta Zamość nadał Spółdzielni tytuł „SPONSORA KULTURY ZAMOŚCIA 2012” za działalność na rzecz tworzenia materialnych warunków do rozwoju kultury      w 2012 roku, wręczając jednoczenie statuetkę założyciela Miasta Zamość Kanclerza Jana Zamoyskiego. W 2011 roku z okazji 30 Lecia Spółdzielni, Krajowa Rada Spółdzielcza nadała jej odznakę „ZA ZASŁUGI DLA SPÓŁDZIELCZOŚCI”, a Wojewoda Lubelska odznaczyła Spółdzielnię „MEDALEM WOJEWODY LUBELSKIEGO”.

W 2015 roku Spółdzielnia w Konkursie „INWESTYCJA ROKU” zorganizowanym przez Krajową Izbę Gospodarki Nieruchomościami Spółdzielnia zdobyła I miejsce w kategorii „Inwestycja mieszkaniowanowe technologie” za modernizację osiedla NM III.

W 2015 roku Spółdzielnia dokonała podsumowania innowacyjnych prac remontowych energooszczędnych, wykonywanych      w latach 2011 – 2015 poprzez ich zidentyfikowanie i zinwentaryzowanie. Wykonano audyty efektywności energetycznej tj. opracowania zawierające analizę zużycia energii przez budynki oraz określono stan techniczny tych budynków. Pozwoliło to Spółdzielni uzyskać „białe certyfikaty” – świadectwa efektywności energetycznej, z tytułu wcześniej przeprowadzonych przedsięwzięć energooszczędnych. Uzyskane „białe certyfikaty – świadectwa efektywności energetycznej zostały spieniężone na Towarowej Giełdzie Energetycznej S.A., za które Spółdzielnia uzyskała ponad 1 200 000,00 zł.

 

Zamość, 30.09.2016

                                                                                              

Członek Zarządu           Zastępca Prezesa             Prezes Zarządu

Małgorzata Kapłon       Jacek Szkałuba                 Jan Sadło

NAJNOWSZE AKTUALNOŚCI

Przetarg na dostawę i montaż podzielników kosztów ogrzewania

Zamość, 06.06.2024 r.     Spółdzielnia Mieszkaniowa im. Jana Zamoyskiego w Zamościu przy ul. Wyszyńskiego  50B   OGŁASZA  PRZETARG  NA WYKONANIE ROBÓT:   dostawę i montaż podzielników kosztów ogrzewania w ilości około 4 646 szt., wraz ze świadczeniem usługi...

Sprzedam mieszkanie M5 i garaż

Sprzedam mieszkanie M5 i garaż przy ulicy Zamoyskiego 54 (pierwsze piętro). Cena do uzgodnienia. Tel. 602472631.  

Zawiadomienie o pracach remontowych (Zespół Garaży G-1)

Zamość, dnia 29.05.2024 r.   ZAWIADOMIENIE   ADMINISTRACJA SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ IM. J.ZAMOYSKIEGO W ZAMOŚCIU UPRZEJMIE INFORMUJE, WŁAŚCICIELI ZESPOŁU GARAŻY G-1, ŻE OD DNIA 03 CZERWCA 2024 ROKU (PONIEDZIAŁEK)  W ZWIĄZKU Z ROZPOCZĘCIEM PRACE REMONTOWYCH...

Wynajmę garaż

Mam do wynajęcia garaż murowany, zlokalizowany przy ul. Wyszyńskiego (w pobliżu brązowego wieżowca). W przypadku wynajęcia zostanie on uporządkowany ze zbędnych przedmiotów (kwestia dogadania się). W ubiegłym roku wymieniana była pokrywa dachu. Cena wynajmu to 400 zł...

Głos Osiedla – kwiecień 2024

Zachęcamy do zapoznania się z najnowszym numerem Głosu Osiedla.

Mieszkanie do wynajęcia

MIESZKANIE DO WYNAJĘCIA TEL. 721 667 866

Zamienię mieszkanie M-3

ZAMIENIĘ MIESZKANIE M-3 (DWA POKOJE) NA KAWALERKĘ (EWENTUALNIE SPRZEDAM I KUPIĘ). MIESZKANIE PO REMONCIE GENERALNYM NA PARTERZE + OGRÓDEK NA OSIEDLU BRĄZOWYM. SZUKAM MIESZKANIA NA OSIEDLU WYSZYŃSKIEGO NA PARTERZE  LUB PIERWSZYM PIĘTRZE. TEL. 507921302 W GODZ. 10.00 -...