COVID – INFORMACJE DLA UCZESTNIKÓW

COVID – informacje dla uczestników zajęć w ODK Okrąglak

Wewnętrzna procedura bezpieczeństwa

obowiązującą w okresie pandemii koronawirusa COViD-19

w Osiedlowym Domu Kultury „Okraglak” przy Spółdzielni Mieszkaniowej

im. Jana Zamoyskiego w Zamościu

 

§ 1

 1. Celem niniejszej procedury jest ustalenie zasad i sposobów postępowania dla zapewnienia bezpieczeństwa i higieny pracy pracowników świadczących pracę na terenie Osiedlowego Domu Kultury „Okrąglak” w Zamościu (zwanego dalej ODK) oraz uczestników zajęć, przyprowadzających ich rodziców/opiekunów, w trakcie epidemii koronawirusa COVID-19.
 2. Niniejsza procedura określa zadania koordynatora oraz pracowników/instruktorów świadczących pracę na terenie placówki w trakcie trwania epidemii koronawirusa COVID-19, jak również zadania i obowiązki uczestników zajęć oraz rodziców/opiekunów prawnych uczestników małoletnich.
 3. Odpowiedzialnym za wdrożeniem procedury i zapoznanie z nią pracowników jest koordynator działalności społeczno – kulturalnej Spółdzielni Mieszkaniowej im. Jana Zamoyskiego w Zamościu.
 4. Pracownicy zostają zapoznani z procedurą poprzez udostępnienie na stronie internetowej www.smjz.zamosc.pli udostępnienie w biurze ODK.
 5. Wszyscy pracownicy potwierdzają w formie oświadczenia (Zał. Nr 4) zapoznanie się z procedurą i zobowiązują się do jej bezwzględnego przestrzegania.

 § 2

 1. Do ODK przyjmowani będą uczestnicy zajęć, którzy (rodzice w przypadku dzieci)  zadeklarują chęć udziału w zajęciach według kolejności zgłoszeń (ograniczenie dotyczy spełnienia wymogu dotyczącego przestrzeni przeznaczonej na 1 osobę).
 2. Zgłoszenia można dokonać telefonicznie w biurze placówki (84 62 73 775).
 3. Koordynator, po otrzymaniu takiego zgłoszenia, informuje o konieczności przygotowania niezbędnych dokumentów (Zał. Nr 1), znajdujących się na stronie internetowej SM JZ w zakładce COVID – informacje dla uczestników zajęć w ODK. Uzupełnione dokumenty w wersji papierowej ٭uczestnik/rodzic powinien dostarczyć do ODK w dniu przybycia  na zajęcia. 
 4. Przestrzeganie ww. procedur jest niezbędne do zapewnienia warunków bezpiecznego przyjmowania i zorganizowania pracy z uczestnikami zajęć, a także organizacji  pracy instruktorów i administracji.

§ 3

 1. ODK realizuje swoją działalność w czasie wyznaczonym dla poszczególnych grup zajęciowych wg ustalonego planu zajęć.  
 2. Uczestnik przychodzi na zajęcie nie wcześniej niż 15 min przed ich rozpoczęciem.
 3. Placówka została przygotowane do podjęcia pracy w oparciu o wytyczne Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministra Zdrowia i Ministra Edukacji Narodowej.
 4. Ograniczono przebywanie w placówce osób z zewnątrz.
 5. Instruktorzy ODK przychodzą do pracy w wyznaczone dni i godziny, zgodnie z harmonogramem pracy swoich grup.
 6. Dla każdej grupy wyznaczono oddzielną salę, w której będą odbywać się zajęcia.
 7. Przy wejściu do ODK oraz w toaletach umieszczono dozowniki z płynem do dezynfekcji rąk.
 8. Wyznaczono pracowników odpowiedzialnych za utrzymanie czystości w pomieszczeniach higieniczno – sanitarnych, ciągach komunikacyjnych, dezynfekcję powierzchni dotykowych, krzeseł i powierzchni płaskich.
 9. Zabezpieczono odpowiednią ilość sprzętu i środków ochrony osobistej do wykonywania prac porządkowych na terenie placówki.
 10. Personel ODK wyposażono w podstawowe środki higieny osobistej tj. rękawice jednorazowe, maseczki, płyn do dezynfekcji.
 11. Wydzielono pokoik w pomieszczeniach socjalnych, w którym będzie można odizolować osobę w przypadku stwierdzenia objawów chorobowych.
 12. Sale, w których będą odbywać się zajęcia, zostały odpowiednio przygotowane, usunięto wszystkie przedmioty, których nie można skutecznie dezynfekować.
 13. Na tablicy informacyjnej w ODK (hol przy wejściu głównym), w salach i na drzwiach wejściowych zostają umieszczone numery telefonów:
  1. Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej -84 6393691 (tel. alarmowy: 606 535 497),
  2. Pogotowia Ratunkowego – 999, 112,
  3. Infolinii Narodowego Funduszu Zdrowia dotyczącej postępowania w sytuacji podejrzenia zakażenia koronawirusem: 800 190 590.

 § 4

 1. Pracownicy i instruktorzy przychodzą do placówki w godzinach ustalonych swoich zajęć.
 2. Pracownicy i instruktorzy pracujący tego samego dnia, zachowują odstęp min 1,5 metra od siebie.
 3. Pracownicy i instruktorzy przed wejściem do ODK zobowiązani są:
  1. zdezynfekować ręce,
  2. dokonać pomiaru swojej temperatury i zdezynfekować termometr (jeżeli temp. jest pow. 37°C pracownik nie przemieszcza się dalej i z własnego telefonu informuje o tym fakcie koordynatora),
  3. przebrać się (odzież wierzchnia i buty), w wyznaczonym w placówce miejscu,
  4. wedle własnego uznania, założyć przydzielone im indywidualne środki ochronne (maseczki, przyłbice, rękawiczki), a następnie przejść do przydzielonego miejsca pracy,
  5. po zakończonej pracy zdjąć jednorazowe środki ochrony osobistej zgodnie z instrukcją, a następnie wyrzucić je do kosza z odpadami zmieszanymi.
 4. Pracownicy i instruktorzy, w przedsionku placówki, dokonuje pomiaru temperatury uczestnikom swoich zajęć.
 5. Po zmierzeniu temperatury, jeżeli będzie poniżej 37°C, uczestnik zajęć dezynfekuje ręce i  udaje się do sali, w której prowadzone będą zajęcia.
 6. Po zakończonych zajęciach nauczyciel/instruktor odprowadza uczestników do przedsionka placówki, gdzie zostaje im zmierzona temperatura. Po tym uczestnicy mogą udać się do domu.
 7. Nauczyciele i instruktorzy zobowiązani są:

  1. wyjaśnić uczestnikom zasady bezpieczeństwa obecnie obowiązujące w ODK i powody ich wprowadzenia oraz ustalić zasady zachowania w grupie,
  2. zorganizować pokaz właściwego mycia rąk, zgodnie z zamieszczoną instrukcją i kontrolować aby instrukcja mycia rąk była umieszczona w toalecie w miejscu widocznym dla dzieci,
  3. dopilnować systematycznego mycia rąk,
  4. czuwać, żeby w sali nie znajdowały się przedmioty i sprzęty, których nie można skutecznie dezynfekować,
  5. ograniczyć ilość krzeseł w sali i ustawić je tak przy stolikach, aby uczestnicy siedzieli przy nich z zachowaniem bezpiecznego dystansu.
  6. czuwać, aby uczestnicy realizowali swoje zajęcia w wydzielonych dla siebie przestrzeniach i nie stykali się ze sobą.
  7. dbają aby, co najmniej raz na godzinę była wywietrzona sala.
  8. niezwłocznego telefonicznego informowania koordynatora o wystąpieniu podejrzenia zakażenia koronawirusem u uczestnika zajęć,
  9. postępowania zgodnie z zaleceniami związanymi z izolacją uczestnika i wyposażeniem go w środki ochrony osobistej.
 8. Do pracy w ODK mogą przychodzić jedynie osoby zdrowe, bez jakichkolwiek objawów wskazujących na chorobę zakaźną.
 9. W przypadku wystąpienia u pracowników i instruktorów niepokojących objawów, powinni pozostać w domu i skontaktować się telefonicznie z lekarzem rodzinnym, lub ze stacją sanitarno – epidemiologiczną, oddziałem zakaźnym, a w razie pogarszania się stanu zdrowia zadzwonić pod nr 999 lub 112 i poinformować, że mogą być zarażeni koronawirusem.
 10. Pracownicy i instruktorzy placówki przebywający w domu zobowiązani są do niezwłocznego informowania drogą telefoniczną koordynatora o przypadkach występowania u nich niepokojących objawów sugerujących zakażenie koronawirusem wymienionych w § 8 ust.2.

§ 5

 1. Uczestnicy / rodzice mają obowiązek zapoznania się z „Informacją dla uczestników, rodziców/opiekunów”  (Zał. Nr 2) i potwierdzenia tego faktu własnoręcznym podpisem.
 2. Rodzice są zobowiązani do przyprowadzenia dzieci na zajęcia, a uczestnicy do przychodzenia do ODK wyłącznie w pełni zdrowi, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną,  (Zał. Nr 3).
 3. Uczestnicy/ rodzice wyrażają pisemną zgodę na badanie temperatury ciała (Zał. Nr 3).
 4. Rodzice zobowiązują się do tego, że dzieci do ODK będą przyprowadzały i odbierały osoby zdrowe.
 5. Jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych, uczestnik nie przychodzi na zajęcia, rodzic/opiekun nie może przyprowadzać dziecka do placówki co potwierdzają  w oświadczeniu (Zał. Nr 3).
 6. Rodzice i opiekunowie przyprowadzający/odbierający dzieci do/z ODK są zobowiązani zachować dystans społeczny wynoszący min. 2 m.
 7. Rodzice mogą wchodzić z dziećmi wyłącznie do wyznaczonej strefy (przedsionek), z zachowaniem zalecanego odstępu między osobami.
 8. Rodzice i opiekunowie muszą zabezpieczyć się w środki ochrony osobistej (rękawiczki, maseczki) zarówno podczas odprowadzania i odbierania dzieci, jak również w trakcie przebywania w budynku placówki.
 9. W celu zapewnienia szybkiej komunikacji z rodzicami/opiekunami, obowiązkiem rodzica jest podanie osób upoważnionych do jego odbioru oraz numerów telefonów, które mogą zostać użyte w razie konieczności natychmiastowego odbioru dziecka z ODK, z powodu zaobserwowania niektórych z objawów choroby (Zał. nr 1).
 10. Rodzic ma obowiązek stosować podstawowe zasady higieny i przypominać je swojemu dziecku, ze szczególnym zwróceniem uwagi na: niepodawanie ręki na powitanie, unikanie dotykania oczu, nosa i ust, mycie rąk, zasłanianie ust i nosa przy kichaniu czy kasłaniu.
 11. Zadaniem rodzica jest dopilnowanie, aby dziecko nie zabierało ze sobą do/z ODK żadnych  zbędnych przedmiotów.
 12. Rodzic ma prawo zadecydować, czy dziecko w trakcie pobytu w placówce będzie miał zakrywane usta i nos z zastosowaniem maseczki lub przyłbicy.
 13. Zgodnie z wolą rodzica, opisaną w pkt. 12, rodzic ma obowiązek zapewnienia swojemu dziecku przyłbicy lub/i maseczek w ilości zapewniającej ich bezpieczne używanie.
 14. Rodzic zobowiązuje się do przestrzegania godziny przyprowadzania i odbierania dziecka w celu zapewnienia bezpieczeństwa i zminimalizowania możliwości kontaktów z innymi rodzicami.
 15. Rodzice/prawni opiekunowie, zobowiązani są do niezwłocznego informowania personelu placówki o przypadkach występowania u nich lub u dzieci będących pod ich opieką, objawów sugerujących zakażenie koronawirusem wymienionych w § 8 ust.2.
 16. Rodzice/prawni opiekunowie uczestników oraz uczestnicy zajęć ODK, zobowiązani są, że w przypadku wystąpienia u nich objawów sugerujących zakażenie koronawirusem powinni:
  1. pozostać w domu i nie przyprowadzać/ przychodzić do ODK,
  2. skontaktować się telefonicznie ze stacją sanitarno- epidemiologiczną, oddziałem zakaźnym, a w razie pogarszania się stanu zdrowia zadzwonić pod nr 999 lub 112 i poinformować, że mogą być zakażeni koronawirusem.
 17. Każda osoba wchodząca do placówki ma obowiązek:
  1. zdezynfekować ręce płynem znajdującym się przy drzwiach wejściowych;
  2. zasłonić usta i nos;
  3. mieć założone rękawiczki;
  4. poddać się pomiarowi temperatury;
  5. osoba, która nie wyraża na pomiar temperatury ma obowiązek opuścić budynek placówki, a sprawę może załatwić telefonicznie lub elektronicznie;

 § 6

 1. Do każdej grupy można przyjąć 4 – 12 uczestników (w zależności od wielkości sali).
 2. Minimalna przestrzeń do zajęć w sali nie może być mniejsza niż 4 m2 na 1 osobę.
 3. Wykorzystywane przez wychowanka przybory, będą po każdym użyciu przez wychowanka odkładane do specjalnego pojemnika, a następnie dezynfekowane przez prowadzących zajęcia z grupą.
 4. Podczas pobytu w ODK nie będą organizowane żadne wyjścia poza teren placówki.

§ 7

 1. W pomieszczeniach sanitarno – higienicznych oraz przy dozownikach z płynem do dezynfekcji rąk wywiesza się instrukcje z zasadami prawidłowego mycia i dezynfekowania rąk.
 2. Pracownicy obsługi zobowiązani są do szczególnego utrzymania w czystości ciągów komunikacyjnych, dezynfekcji powierzchni dotykowych – poręczy, klamek, włączników i powierzchni płaskich, w tym blatów w salach oraz bieżącej dezynfekcji toalet.
 3. Pracownicy zajmujący się sprzątaniem i dezynfekcją zawsze powinni pracować w odzieży ochronnej – nosić fartuch, odpowiednie obuwie do sprzątania (odporne na wodę i środki chemiczne), rękawiczki ochronne.
 4. Przeprowadzając dezynfekcję należy ściśle przestrzegać zaleceń producenta, znajdujących się na opakowaniu środka do dezynfekcji. Ważne jest ścisłe przestrzeganie czasu niezbędnego do wywietrzenia dezynfekowanych pomieszczeń, przedmiotów, tak aby uczestnicy nie byli narażeni na wdychanie oparów środków służących do dezynfekcji.
 5. Po zakończeniu pracy należy umyć i zdezynfekować sprzęt sprzątający.
 6. Rękawiczki zdejmuje się zgodnie z instrukcją. Po zdjęciu rękawiczek należy umyć i zdezynfekować ręce.
 7. Śmieci zamyka się w szczelnie zawiązanych workach. Niedopuszczalne jest przesypywanie odpadów. Podczas pracy z workami nie należy dotykać jego wnętrza, praca odbywa się tylko w rękawiczkach.
 8. Koordynator dokonuje monitoringu codziennych prac porządkowych.

§ 8

Procedura postępowania w przypadku zakażenia koronawirusem lub zachorowania na COVID-19 w Osiedlowym Domu Kultury „Okrąglak” przy Spółdzielni Mieszkaniowej im. J. Zamoyskiego  w Zamościu

 

 1. Pracownik, który zauważy wystąpienie u siebie lub innego pracownika lub uczestnika zajęć przebywającego w placówce, niepokojące objawy lub symptomy zarażenia koronawirusem lub zachorowania na COVID-19, powinien niezwłocznie powiadomić o tym Koordynatora.
 2. Do niepokojących objawów należą:
  1. duszności,
  2. gorączka,
  3. kaszel,
  4. duszności i kłopoty z oddychaniem,
  5. bóle mięśni i ogólne zmęczenie,
  6. stan podgorączkowy (temperatura ciała pomiędzy 37°C a 38°C),
  7. objawy przeziębieniowe.
 3. W przypadku wystąpienia u pracownika/instruktora będącego na stanowisku pracy niepokojących objawów sugerujących zakażenie koronawirusem koordynator:
  1. niezwłocznie odsuwa pracownika/instruktora od pracy, odizolowuje go od uczestników zajęć w pomieszczeniu do tego wyznaczonym.
  2. nakazuje mu pobyt w wyznaczonym miejscu do momentu uzyskania stosownych instrukcji postępowania ze Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej,
  3. Jeśli to możliwe wyznacza drugą osobę pracującą w danym dniu do sprawowania opieki nad grupą,
  4. niezwłocznie kontaktuje się z właściwą miejscowo Stacją Sanitarno – Epidemiologiczną w celu uzyskania instrukcji postępowania i ściśle je stosuje,
  5. w przypadku uzyskania zgody ze Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej zleca gruntowne sprzątanie obszaru, w którym poruszał się i przebywał pracownik, zgodnie z funkcjonującymi w ODK  procedurami oraz zleca zdezynfekowanie powierzchni dotykowych (klamki, poręcze, uchwyty itp.),
  6. analizuje w porozumieniu z Powiatowym Inspektorem Sanitarnym zaistniały przypadek podejrzenia zakażenia koronawirusem, pod kątem konieczności wprowadzenia dodatkowych procedur bezpieczeństwa i stosuje się do jego poleceń,
  7. opracowuje listę osób przebywających w tym samym czasie w części/częściach ODK, w których przebywała osoba podejrzana o zakażenie i zaleca osobom, które miały kontakt z potencjalnie zakażonym do stosowania się do wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego i zaleceń uzyskanych ze Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej,
  8. niezwłocznie zawiadamia o zdarzeniu właściciela ODK – Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej.
 4. W przypadku wystąpienia u uczestnika zajęć przebywającego w placówce niepokojących objawów sugerujących zakażenie koronawirusem koordynator:
  1. niezwłocznie zleca umieszczenie dziecka/uczestnika podejrzanego o zakażenie koronawirusem w pomieszczeniu do tego wyznaczonym,
  2. wyznacza osobę do sprawowania opieki/dozoru nad uczestnikami, do momentu uzyskania stosownych instrukcji postępowania ze Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej,
  3. informuje o stwierdzeniu objawów i umieszczeniu uczestnika w izolatce rodziców/prawnych opiekunów i nakazuje im niezwłoczne przybycie pod ODK, a w przypadku dorosłych ew. członków rodziny
  4. niezwłocznie kontaktuje się z właściwą miejscowo Stacją Sanitarno – Epidemiologiczną w celu uzyskania instrukcji postępowania (w tym m.in. uzyskuje informację czy dziecko może być odebrane przez rodziców),
  5. ściśle stosuje się do wydanych przez Stację Sanitarno – Epidemiologiczną instrukcji i zaleceń,
  6. w przypadku gwałtownego pogorszenia się stanu zdrowia dziecka i braku możliwości wydania dziecka rodzicom/prawnym opiekunom np. ze względu na zalecenia Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej lub ze względu na opóźnienia w odbiorze dziecka przez rodziców, koordynator wzywa karetkę pogotowia,
  7. w przypadku uzyskania zgody ze Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej zleca gruntowne sprzątanie obszaru, w którym poruszało się i przebywało dziecko, zgodnie z funkcjonującymi w ODK procedurami oraz zleca zdezynfekowanie powierzchni dotykowych (klamki, poręcze, uchwyty itp.),
  8. analizuje w porozumieniu z Powiatowym Inspektorem Sanitarnym zaistniały przypadek podejrzenia zakażenia koronawirusem w placówce pod kątem konieczności wprowadzenia dodatkowych procedur bezpieczeństwa i stosuje się do jego poleceń,
  9. opracowuje listę osób przebywających w tym samym czasie w części/częściach ODK, w których przebywał uczestnik podejrzany o zakażenie i zaleca osobom, które miały kontakt z potencjalnie zakażonym do stosowania się do wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego i zaleceń uzyskanych ze Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej.
 5. Koordynator pracy ODK zobowiązany jest do bieżącego śledzenia informacji Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia, a także obowiązujących przepisów prawa dotyczących postępowania na wypadek zarażenia koronawirusem i bieżącego wdrażania nowych uregulowań dotyczących bieżącej pracy placówki.

§ 9

Przepisy końcowe

 1. Procedury bezpieczeństwa obowiązują w Osiedlowym Domu Kultury „Okrąglak” przy Spółdzielni Mieszkaniowej im. Jana Zamoyskiego w Zamościu od dnia 1czerwca 2020 r. do czasu ich odwołania.
 2. Wszyscy, których ta procedura dotyczy zobowiązani są do bezwzględnego jej przestrzegania i stosowania.
 3. Procedury mogą ulec aktualizacji.

Załącznik nr 1 – Wniosek rodziców

Załącznik nr 2 – Informacja dla uczestników zajęć

Załącznik nr 3 – Oświadczenie uczestnika zajęć